• O Z N A M - tábor "Prázdniny s footgolfom"

     • Vážení rodičia, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí sa tábor PRÁZDNINY S FOOTGOLFOM neuskutoční. Za porozumenie ďakujeme. 

     • O Z N A M - Pobytový tábor " KARATE "

     • Važení rodičia, pobytový tábor KARATE sa neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Za pochopenie ďakujeme.

     • Voľné pracovné miesto.

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

       

      V zmysle § 84 ods.(1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

      Názov zamestnávateľa:    Centrum voľného času

      Sídlo zamestnávateľa:     Ul. mládeže  2688/13, 05801 Poprad

      Kontaktná osoba:             Mgr. Peter Husár

                                                   cvcpoprad@gmail.com

                                                   052/ 77 220 12

      Kategória PZ:                     vychovávateľ pre úsek techniky

      Termín nástupu:               01.09.2020   

      Kvalifikačné predpoklady:  podľa §11 ods.(1) zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

      Platové ohodnotenie:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 915 €/ mesačne.

      Pracovné podmienky :   Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2021

      Osobnostné predpoklady:

      • Bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, trpezlivosť, flexibilita

      Požadované doklady:

      • Doklady o vzdelaní (fotokópie, k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
      • Profesijný životopis
      • Potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
      • Odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č.18/2018 Zb.z.

      Svoje žiadosti posielajte na horeuvedenú adresu  do  06.07.2020

       

       

                                                                                                                                   Mgr. Peter Husár

                                                                                                                         riaditeľ CVČ 

     • MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY

     • !!!! Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor !!!!

       

      Skôr než vyplníte prihlášku a súhlas so spracovaním údajov – GDPR na mestský letný tábor je nutné zavolať vedúcemu tábora, či má ešte voľné miesto.

      Súčasťou prihlášky jej aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšete v deň nástupu.

      Vyplnenú a podpísanú prihlášku a GDPR odošlite na mailovú adresu uvedenú pri tábore, prípadne telefonicky kontaktujte vedúceho tábora a dohodnite sa o jej prevzatí.

      Po odoslaní prihlášky do  CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor. Dátum uhradenia poplatku ja uvedený na prihláške.

       

      V prípade ak sa rozhodnete z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť dieťa z tábora, informujte nás o tom telefonicky, miesto sa automaticky posúva náhradníkom.

       

      Poplatok je potrebné uhradiť na účet č.: SK64 0200 0000 0016 4149 5554, najneskôr do 26.6.2020,

      var. symbol: podľa tábora 100 – 900 (uvedené na prihláške), do poznámky: meno dieťaťa

       

      Pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa a variabilný symbol (na každý tábor zvlášť).

       

      Keďže sa termíny táborov rýchlo blížia, poplatok prosíme uhradiť najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške, aby sa mohol zabezpečiť materiál  a iné prostriedky na chod táborov.

       

      *Program v táboroch je určený pre deti, ktoré majú ukončený 1. ročník ZŠ*

     • Karnevalová zábava

     • Ďakujeme všetkým za skvelú zábavu.