Centrum voľného času v Poprade

… keď škola končí, my začíname …

Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka. Dá sa prežívať rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosť. 

CVČ je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže.

Hlavným cieľom výchovnej práce s deťmi v centre voľného času v Poprade je pomocou aktivít premyslene a systematicky rozvíjať ich osobnosť, ich psychické funkcie, procesy a možnosti. Chceme rešpektovať skutočnosť, že každá osobnosť je iná, jedinečná a preto aplikácia hier a aktivít v záujmových útvaroch bude prispôsobená individuálnym potrebám detí. Deti chceme viesť k pozitívnym ľudským a spoločenským hodnotám. Centrum zabezpečuje spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v otázkach využívania voľného času detí a mládeže. 

A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme,  že u nás nájdete niečo, čo by Vás  bavilo a čo  by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte nám to povedať! 

riaditeľ CVČ
Mgr. Peter Husár

O Z N A M !

OZNAM ! Z dôvodu vzniknutej situácie šírenia koronavírusu bude krúžková činnosť pozastavená až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie                                                          Mgr. Peter Husár,  riaditeľ