Centrum voľného času v Poprade je podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ:Centrum voľného času v Poprade Sídlo:Ul. mládeže 2688/13, 058 01 Poprad Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Husár IČO: 00186767 DIČ: 2020657067 Číslo účtu: 1640400656/0200 IBAN:SK08 0200 0000 0016 4040 0656 IČ DPH: nie sme platiteľom DPH Kontakt Tel.: 052 7722012 Mobil : 0911 978 018 E-mail: cvcpoprad@gmail.com