Profil verejného obstarávateľa

Centrum voľného času v Poprade je podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Riaditeľ CVČ
Mgr. Peter Husár

Adresa
Centrum voľného času v Poprade
Ul. mládeže 2688/13
058 01 Poprad

IČO: 00186767
DIČ: 2020657067
Číslo účtu: 1640400656/0200
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH

Kontakt
Tel.: 052 7722012
Mobil : 0911 978 018
E-mail: cvcpoprad@gmail.com