Prerokované Radou školského zariadenia pri CVČ dňa 12. 10. 2018
Rada školského zariadenia odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Poprad, Ulica mládeže 2688/13 za školský rok 2017/2018.

Viac informácií v článku.

Správa-o-VVČ-za-školský-rok-2017-2018-1