Centrum voľného času v Poprade je podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:Centrum voľného času v Poprade
Sídlo:Ul. mládeže 2688/13, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Husár
IČO: 00186767
DIČ: 2020657067
Číslo účtu: 1640400656/0200
IBAN:SK08 0200 0000 0016 4040 0656
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH

Kontakt
Tel.: 052 7722012
Mobil : 0911 978 018
E-mail: cvcpoprad@gmail.com