V školskom roku 2019/2020 sa v CVČ môžete prihlásiť do týchto záujmových  útvarov:

Deti predškolského veku:                                 

 1. Relaxačné rozprávky                                                           
 2. Anglický jazyk
 3. Tvorilky                                                                                                                                                                 

Žiaci základných škôl      

 1. Zumba (10 -15 rokov) CVČ Hanka          
 2. Malá škola šachu (od 6 rokov ) CVČ   
 3. Lukostreľba (od 6 rokov) ZŠ Tajov.
 4. Športová streľba  (6 – 15) ZŠ Franc. Mezera
 5. Florbal  (od 6 rokov) ZŠ Tajov., Komen., Franc. Kašprák (1-4)
 6. Literárno-dramatický  CVČ
 7. Lego-mechanika ZŠ Letná
 8. Stolný tenis CVČ, ZŠ Sp. Sobota, Tajov.
 9. Relaxačné plávanie  CVČ
 10.  Biliard  CVČ
 11. Rybársky CVČ
 12. Anglický jazyk ZŠ CVČ
 13. Keramika CVČ
 14. Výtvarný krúžok CVČ
 15. Netradičné športy Gym. Kukučín. Galajda
 16. Mladý modelár – stavanie modelov zo stavebníc CVČ
 17. Zdravý chrbát – SM systém CVČ
 18. Divadelný ZŠ Dost. Mgr.Brutovská 0907 099 142
 19. Bowling OC MAX Kašprák
 20. Gymnastika ZŠ Jarná, Dostoj.
 21. Úvod do gymnastiky CVČ Jakub
 22. Pohybové hry CVČ Jakub
 23. Hokejbal CVČ Jakub
 24. Športová prípravka ZŠ Letná Kundisová
 25. Kondičné posilňovanie CVČ Jakub
 26. Tvorba a programovanie webových stránok CVČ

Prihlášky a informácie o krúžkoch získate v CVČ denne do 17.00 hodiny.

Záujmové útvary sú určené len pre deti s trvalým pobytom v meste Poprad. 

Prihlášky do záujmových útvarov spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť do CVČ najneskôr do 15.9.2019 !

Poplatky za krúžky:

 1. Pre dieťa,  žiaka, osobu s trvalým pobytom na území mesta Poprad:
 2. a) dieťa MŠ         2 €  za krúžok/mesiac
 3. b) žiak základnej školy, strednej školy :

      – ak odovzdá v CVČ vzdelávací poukaz na krúžok       0,50 €/mesiac

        za každý ďalší krúžok                                                        2,00 € /mesiac

      – ak neodovzdá vzdelávací poukaz                                2,00 € /mesiac/ krúžok

        žiak strednej školy predloží potvrdenie o návšteve školy!

 1. c) osoba do 30 rokov s príjmom                                       6 € za  krúžok/mesiac
 2. d) osoba do 30 rokov bez príjmu                                      2 € za  krúžok/mesiac                          

       (doloží potvrdenie s úradu práce )                                            

Poplatky sa uhrádzajú v 2 splátkach, za rok  2018 najneskôr do 30.9.2018,

za rok 2019  do 31.1.2019.

Športové kluby spolupracujúce s CVČ:

 1. Karate Ján Glatz
 2. Judo M. Franický-Jarná, Kundisová- Sp.Sob.      
 3. Capoeira Martin Pajonk
 4. Jujitsu Jozef Lénčeš
 5. FK Poprad Michal Mičko
 6. FAM Poprad Milan Molnár
 7. Atletika Jozef Dubašák
 8. Basketbal ZŠ Kom. Baran
 9. Volejbal ZŠ Letná Andrej Vojčík
 10. Plávanie AquaCity 

Bližšie informácie o podmienkach činnosti získate u vedúcich jednotlivých klubov.